Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Baroul Prahova

English Version Version Francaise
Cabinet de Avocat Ploiesti
Cabinet de Avocat Ploiesti Cabinet de Avocat Ploiesti

IOANA OLIVIA

Enăchescu Legal Partner

Incredere si experienta!

Va oferim cele mai bune servicii

                                                     de consultanta,asistenta si

                                                            reprezentare in instanta

INFORMARE

PROCEDURĂ APLICABILĂ PENTRU AMÂNĂRI RATE CREDIT. STARE DE URGENȚĂ.

CONTEXT - PANDEMIE COVID-19.

 

Cadrul Legal:

 

 • Decret Nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • O.U.G. nr. 29/2020 - privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • O.U.G. nr. 30/2020 – pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextual situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • O.U.G. nr. 32/26.03.2020 – privind modificarea și completarea OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială;
 • O.U.G. nr. 33/26.03.2020 privind unele măsuri fiscale O.U.G. 37/30.03.2020 - privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
 • Hotărârea nr. 270/02.04.2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 37/2020 – privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

 

 

În Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020 s-a publicat Hotărârea de Guvern  nr. 270/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

 

În acest context, reamintim că beneficiarii OUG 37/2020 – sunt debitorii persoane fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dar și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006;

 

Condiții de acordare suspendare rate - debitori persoane juridice:

 

Pentru a beneficia de prevederile ordonanței în cauză și deci de suspendarea ratelor, debitorii persoane juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

 • întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri SAU deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 SAU întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate;
 • nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

Prin O.U.G. 37/2020 – s-a stabilit că obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor – pentru categoriile de credite agreate - se suspendă la cererea debitorilor cu o perioadă cuprinsă între 1- 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Se precizează că perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată.

 

Pentru a beneficia de amânarea ratelor, debitorul persoană juridică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Împrumutul să fi fost acordat înainte de 30.03.2020;
 • Data scadenței împrumutului să fie ulterioară datei de 30.03.2020;
 • Împrumutul să nu fi fost declarat scadent anticipat până la data de 30.03.2020 inclusiv;
 • Nu se înregistrează rate scadente restante la data de 16.03.2020 inclusiv – sau debitorul persoană juridică să fi efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

 

Criterii de eligibilitate:

 

Pentru a beneficia de amânări la plata ratelor, debitorii – persoane juridice, trebuie să formuleze o solicitare către creditor, cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor OUG 37/2020, respectiv termenul se calculează începând cu data de 30.03.2020.

 

 

Cererea se formulează de reprezentantul legal al persoanei juridice.

 

Astfel, debitorul persoană juridică declară pe proprie răspundere, prin reprezentant că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia CoVid -19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență (16.03.2020) și se află în imposibilitatea de onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

 • dacă deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parţial sau total ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori s.a.;
 • nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

În momentul în care se primește solicitarea de la debitor, creditorul – analizează încadrarea creditului în condițiile arătate mai sus și în termen de maximum 15 calendaristice de la data primirii solicitării trebuie să comunice debitorului care a formulat cererea, decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

 

În Decizia de aprobare se vor indica și numărul de rate solicitate de debitor şi aprobarea suspendării la plată şi astfel, creditorul o va comunica debitorului în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt mijloc de comunicare la distanţă oferit de creditor, sau telefonic – înregistrând convorbirea – dacă debitorul si-a exprimat acordul în acest sens.

 

Pentru confirmarea de aprobare a amânării ratelor – nu se cere încheierea unui act adițional.

 

Modificarea clauzelor contractuale se face prin notificarea debitorului care conține și noul grafic de rambursare a creditului, notificare transmisă debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Toate garanţiile aferente contactului de credit se menţin.

 

Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor O.U.G. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

 

Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor.

 

Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada solicitată conform opţiunii debitorului.

 

În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

 

Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoane fizice la terminarea contractului prelungit.

 

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

 

Dobânda datorată de debitor corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditului sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditului.

 

În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

 

Prezenta Informare a fost redactată în baza actelor normative publicate în Monitorul Oficial pe durata stării de urgență – până la data de 06.04.2020. Pe măsură ce vor apărea actualizări, modificări, norme de aplicare – prezenta Informare va fi modificată și actualizată în consecință.

 

Cabinet de avocat Ioana O. Enăchescu

Av. Ioana O. Enăchescu    

 

CABINET DE AVOCAT PLOIESTI

Str. Ion Maiorescu, Nr. 12, Bl. 33S1, Et. 5, Ap. 5D, Jud. Prahova

COPYRIGHT 2016