Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Baroul Prahova

English Version Version Francaise
Cabinet de Avocat Ploiesti
Cabinet de Avocat Ploiesti Cabinet de Avocat Ploiesti

IOANA OLIVIA

Enăchescu Legal Partner

Incredere si experienta!

Va oferim cele mai bune servicii

                                                     de consultanta,asistenta si

                                                            reprezentare in instanta

INFORMARE

MĂSURI FINANCIAR - BANCARE. STARE DE URGENȚĂ. CONTEXT PANDEMIE COVID-19.

 

I. CADRUL LEGAL:

 

La redactarea prezentei Informări în contextul declarării și existenței stării de urgență pe teritoriul României din cauza pandemiei de coronavirus, au fost analizate următoarele acte normative:

 

 • Decret Nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • O.U.G. nr. 29/2020 - privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • O.U.G. nr. 30/2020 – pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextual situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • O.U.G. nr. 32/26.03.2020 – privind modificarea și completarea OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială;
 • O.U.G. nr. 33/26.03.2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative;
 • O.U.G. 37/30.03.2020 - privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
 • Ordonanțe militare nr. 1-6/2020;
 • Noul Cod Civil Român.

 

II. ASPECTE PRELIMINARE:

 

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, cu infecţii în toate statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un şoc major atât pentru economiile globale, cât şi pentru economia naţională.

 

Creşterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluţie negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acţiuni esenţiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.

 

În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil, în special, pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora.

 

Guvernul României a adoptat pe lângă alte acte normative din această perioadă și trei ordonanțe cu impact pentru mediul de afaceri:

 • O.U.G. nr. 29/2020 - privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • O.U.G. nr. 33/26.03.2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative; și
 • O.U.G. nr. 37/30.03.2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

 

III. PREVEDERI SPECIFICE O.U.G. 29/2020. CERTIFICAT DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ EMIS DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI:

 

3.1. Amânare la plată. Specificații:

 

Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate ȘI care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii

 

Pe de altă parte, prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele aflate în derulare ( nu cele încheiate de entități cu furnizorii de utilități) încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute de lege, poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora în următoarele condiții:

 

 • părțile trebuie să încerce și să demonstrez că au încercat renegocierea contractului – prin intermediul înscrisurilor comunicate între părți, inclusiv prin mijloace electronice, în vederea adaptării clauzelor acestor contracte cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.

 

Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul ordonanței, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă și art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă.

 

Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă.

Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii pentru utilități, nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.

 

Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile și cabinetelor medicilor de familie şi cabinetelor stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

Aceleași dispoziții sunt aplicabile și federaţiilor sportive naţionale şi cluburilor sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

3.2. Depunere declarații beneficiar real:

 

În contextul actul - termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real – astfel cum este prevăzut de dispozițiile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului - se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii.

 

Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, în cazul asociațiior și fundațiilor așa cum ele sunt stabilite de prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile - se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea declaraţiei şi completarea documentelor.

 

IV. PREVEDERI SPECIFICE O.U.G. 37/30.03.2020 – ACORDARE FACILITĂȚI PENTRU CREDITELE ACORDATE DE INSTITUȚII DE CREDIT ȘI INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE ANUMITOR CATEGORII DE DEBITORI:

 

În expunerea de motive prin care s-a aprobat O.U.G. 37/30.03.2020 – se face vorbire și se ia în considerare comunicatului Băncii Naţionale a României din data de 24.03.2020 – potrivit căruia reglementările actuale permit împrumutătorilor -  instituţii bancare şi nebancare - să amâne la plată creditele oricărei persoane fizice afectate de pandemia COVID-19, fără aplicarea condiţiilor prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările ulterioare, privind gradul de îndatorare, limitarea creditului în funcţie de valoarea garanţiei şi durata maximă a creditului de consum.

 

Astfel, în perioadele anterioare, băncile au constituit amortizoare de capital potrivit reglementărilor europene şi naţionale adoptate de Banca Naţională a României în baza recomandărilor Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială.

 

Dat fiind contextul actual, Banca Naţională a României a decis să permită băncilor să utilizeze temporar, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, amortizoarele de capital anterior constituite, cu menţinerea respectării cerinţelor prevăzute de cadrul legal pentru aceste flexibilizări. Adaptarea la noile condiţii a amortizoarelor de capital sprijină băncile în a-şi menţine rolul de suport al economiei reale.

 

4.1. DEBITORII – ASTFEL CUM EI SUNT STABILIȚI PRIN O.U.G. 37/2020:

 

De prevederile O.U.G. 37/2020 pot

beneficia următoarele categorii de debitori:

persoanele fizice;

 

Pentru debitori - persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,

profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei

persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006;

 

 

 

 

 

 

4.2. CREDITORI. TIPURI DE CREDITE – CONFORM O.U.G. 37/2020:

 

În sensul Ordonanței 37/2020 prin creditori se înțelege:

 

 • instituțiile de credit definite de O.U.G. 99/2006 – privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
 • instituțiile financiare nebancare (IFN) definite de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare;
 • sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României.

 

Din punct de vedere al creditelor  -  O.U.G. 37/2020  se referă la:

 • credite de consum acordate în baza contractelor de credit reglementate de OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • credite ipotecare, respectiv:
  • creditele acordate persoanelor fizice cu ipotecă asupra unui imobil, precum și creditele care implică un drept asupra unui bun imobil, reglementate de O.U.G.  nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile și
  • creditele acordate persoanelor fizice prin programul Prima Casă, aprobat prin OG nr. 60/2009;

credite acordate persoanelor juridice, incluzând împrumuturile acordate în baza unor contracte de leasing reglementate de OG nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

 

4.3. Dispozițiile O.U.G. 37/2020 NU sunt aplicabile și deci nu beneficiază de suspendarea ratelor:

 

 • Creditele care au ajuns la maturitate sau creditele pentru care creditorii au declarat scadența anticipată anterior intrării în vigoare a OUG 37/2020, respectiv la data de 30 martie 2020;
 • Creditele care au înregistrat restanțe la data instituirii stării de urgență în România (16 martie 2020), și nu au fost achitate de către debitori anterior solicitării suspendării plăților pentru respectivele credite.

 

Art. 2 alin 3  din OUG 37/2020:

 

 • de prevederile prezentei O.U..G beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

4.4. CONDIȚII SPECIFICE ȘI CUMULATIVE PENTRU A BENEFICIA DE PREVEDERILE OUG 37/2020:

 

Astfel, pentru a beneficia de prevederile ordonanței în cauză și deci de suspendarea ratelor, debitorii care nu sunt persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

 • întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 SAU întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate;
 • nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

În vederea aplicării prevederilor OUG 37/2020 – Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme de aplicare. La data redactării prezentei Informări - acestea nu au fost publicate.

 

4.5.  PRINCIPALELE MĂSURI:

 

În primul rând se stabilește faptul că obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor – pentru categoriile de credite menționate mai sus,  reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare OUG 37/2020 – adică 30.03.2020, se suspendă la cererea debitorilor cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

 

În continuare – așa cum reiese în mod clar din conținutul O.U.G. 37/2020 – debitorul formulează cererea pe care o transmite creditorului – iar acesta din urmă o analizează și o va aproba în condițiile care vor fi stabilite în normele de aplicare a OUG 37/2020. La data redactării prezentei (02.04.2020) normele de aplicare a OUG 37/2020 nu au fost publicate. Ca termen de publicare este menționat termenul de 15 zile de la data adoptării OUG 37/2020 – adică de la data de 30.03.2020.

 

Cererea formulată de debitor, creditorului său – se transmite în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor.

 

În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea de suspendare în format letric, prin poștă electronică sau în alt mod (prin canalul de comunicare la distanță oferi de creditor), acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet. Creditorii au obligația înregistrării convorbirii care include solicitarea verbală de suspendare a obligației de rambursare a creditului.

 

Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi nouă luni, care să nu depăşească data de 31 decembrie 2020.

 

Astfel – la acest moment - un debitor trebuie să transmită solicitarea de suspendare a rambursării creditului nu mai târziu de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020. În consecință, termenul limită pentru solicitările de suspendare este 15 mai 2020.

 

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

 

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit OUG 37/2020 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

 

Prin excepţie de la prevederea anterioară, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

 

4.6. GARANTAREA DE CĂTRE STATUL ROMÂN:

 

Statul român prin Ministerul Finanţelor Publice - garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate prevederilor ordonanței - aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

 

În scopul de mai sus, prin derogare de la  dispozițiile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii,  (F.N.G.C.I.M.M.) în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor.

 

Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. 37/2020.

 

Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor O.U.G. 37/2020 se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor O.U.G. 37/2020.

 

Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori prevederilor de mai sus.

 

După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanțelor Publice, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un titlu de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale facilităţii  - astfel cum ele sunt menționate mai sus. Titlul de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.

 

Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului pentru facilitatea mai sus, este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul “Alte transferuri” cod 55, alin. “Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat” cod 55.01.50.

 

Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate în baza scrisorilor de garanție, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.  Aceste sume încasate sunt venituri ale bugetului de stat.

 

Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se comunică de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit Codului Fiscal.

 

Prezenta Informare a fost redactată în baza actelor normative publicate în Monitorul Oficial pe durata stării de urgență – până la data de 02.04.2020. Pe măsură ce vor apărea actualizări, modificări, norme de aplicare – prezenta Informare va fi modificată și actualizată în consecință.

 

Av. Ioana Olivia Enăchescu

 

CABINET DE AVOCAT PLOIESTI

Str. Ion Maiorescu, Nr. 12, Bl. 33S1, Et. 5, Ap. 5D, Jud. Prahova

COPYRIGHT 2016