Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Baroul Prahova

English Version Version Francaise
Cabinet de Avocat Ploiesti
Cabinet de Avocat Ploiesti Cabinet de Avocat Ploiesti

IOANA OLIVIA

Enăchescu Legal Partner

Incredere si experienta!

Va oferim cele mai bune servicii

                                                     de consultanta,asistenta si

                                                            reprezentare in instanta

Scurte considerații – cu referire la salariații societăților care își reduc sau întrerup temporar activitatea – total sau parțial ca urmare a efectelor COVID-19 – pe perioada stării de urgență (Art. XI – alin. 1 și 2 O.U.G. 30/2020 modificată prin O.U.G. 32/2020)

 

Cadrul legal:

 

 • Decret Nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • O.U.G. nr. 29/2020 - privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • O.U.G. nr. 30/2020 – pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextual situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • O.U.G. nr. 32/26.03.2020 – privind modificarea și completarea OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială;
 • Legea 53/2003 - Codul Muncii;

 

Situația salariaților. Condiții pentru rambursare indemnizație de întrerupere activitate (șomaj tehnic) din bugetul asigurărilor de șomaj:

 

Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

 

Prin prevederile ordonanței de urgență nr. 30/2020 – în contextul declarării stării de urgență – ca urmare a efectelor produse de coronavirus SARS-CoV-2  - în condițiile în care angajatorul decide – suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă – în baza art. 52 alin. 1 lit. c) din Codul Muncii – indemnizația care este stabilită în favoarea salariaților și de care aceștia beneficiază – se stabilește la 75 % din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj – dar nu mai mult de 75 % din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor.

 

De indemnizația menționată mai sus – beneficiază și salariații angajatorilor care:

 

 • Reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare efectelor pandemiei SARS – CoV -2 – pe perioada stării de urgență.

 

Se lămurește situația salariaților încadrați în baza mai multor contracte de muncă, astfel:

 • În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia pentru șomaj tehnic prevăzută de OUG 30/2020;
 • În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia pentru șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

 

 

Indemnizația pentru șomaj tehnic:

 

Indemnizația pentru șomajul tehnic ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, va fi 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar plafonat la corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru luna martie este 185,08 lei, iar plafonul maxim al indemnizației lunare este de 4.071,75 lei).

 

În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia pentru șomaj tehnic acordată salariaților, poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Codul Muncii.

 

Indemnizația pentru șomaj tehnic este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. Angajatorul va proceda la calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 

Nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă ( conform art. 220 indice 5 din Codul Fiscal) pentru indemnizația pentru șomaj tehnic.

Termenul limită de plată și declarare a obligațiilor fiscale aferente indemnizației de șomaj tehnic este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care angajatorul încasează contravaloarea indemnizației de la bugetul asigurărilor de șomaj.

 

O altă noutate reglementată prin prevederile OUG 32/2020 care a modificat OUG 30/2020 - este faptul că perioada de suspendare a contractelor individuale de muncă în cadrul perioadei stării de urgență, pe parcursul căreia angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

 

Procedură de urmat de către angajatori:

 

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj, ulterior etapei de suspendare a contractelor individuale de muncă (emitere decizii și operare în REVISAL), angajatorii vor depune cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea și plata, în condițiile legii, a drepturilor bănești care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj precum și din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, în format letric sau prin poștă electronică.

 

Prin Ordinul nr. 741/31.03.2020 – emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale – s-a aprobat modelul documentelor prevăzute de OUG 30/2020 modificară prin OUG 32/2020 – pe care le vor folosi angajatorii pentru a beneficia de plata indemnizației de șomaj pentru proprii salariați.

 

Astfel, pentru a solicita indemnizația de șomaj, angajatorii trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene – următoarele documente:

 

 • Cerere – formulată de angajator în care să menționeze pe lângă datele proprii de identificare, numărul de persoane pentru care solicită plata indemnizației, suma totală a indemnizației, precum și perioada pentru care solicită plata indemnizației;
 • Declarația pe proprie răspundere a angajatorului – formulată și semnată de către administrator în care se menționează pe proprie răspundere faptul că activitatea a fost întreruptă temporar parțial sau total;
 • Lista nominală a persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă și care urmează să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic. Această listă se pune la dispoziția agenției județene pentru ocuparea forței de muncă sub formă de tabel în care se vor menționa pe lângă numele și prenumele salariaților si: codul numeric personal, nivelul de educație (ISCED), reședința (urban/rural), salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, data suspendării CIM - conform REVISAL, numărul de zile aferente suspendării CIM pe perioada stării de urgență, indemnizația solicitată – 75 % din salariul de bază, dar nu mai mult de 75 % din câștigul salarial mediu brut. Acest tabel nominal se va transmite pe adresa de e-mail a agenției județene pentru ocuparea forței de muncă atât scanat cu semnătura reprezentantului legal cât și în format editabil – Excel.

 

Din punct de vedere al nivelului de calificare/educație – ISCED, angajatorii vor menționa:

 

ISCED 0 – Educaţia timpurie;  ISCED 1 – Învăţământ primar;  ISCED 2 – Învăţământ gimnazial;  ISCED 3 – Învăţământ profesional si liceal; ISCED 4 – Învăţământ postliceal; ISCED 5 – Învăţământ superior de scurtă durată;  ISCED 6 – Licenţă sau nivel echivalent; ISCED 7 – Master sau nivel echivalent; ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent.

 

Documentele menționate mai sus – se depun începând cu 01.04.2020 pentru perioada 16-31 martie 2020 și în continuare începând cu 01.05.2020 pentru perioada 01-16 aprilie 2020.

 

Modalitate de plată:

Plata indemnizației se va face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

 

Ulterior, angajatorii au obligația de a efectua plata salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor din partea agenției județene pentru ocuparea forței de muncă.

 

Prezenta Informare a fost redactată în baza actelor normative publicate în Monitorul Oficial pe durata stării de urgență – până la data de 02.04.2020. Pe măsură ce vor apărea actualizări, modificări, alte norme de aplicare – prezenta Informare va fi modificată și actualizată în consecință.

 

 

 

Av. Ioana Olivia Enăchescu

 

CABINET DE AVOCAT PLOIESTI

Str. Ion Maiorescu, Nr. 12, Bl. 33S1, Et. 5, Ap. 5D, Jud. Prahova

COPYRIGHT 2016